História VÚKABU

26.02.2018

Vznik VÚKABU – Východoslovenskej únie karate a bojových umení sa datuje na 19.máj 1990. VÚKABU nadviazala na východoslovenský krajský zväz karate. Nová doba nám poskytla možnosť samostatne rozhodovať o dianí karate na východnom Slovensku a Slovenský zväz karate sa stal rovnocenný partner a zastrešuje karate hlavne v súťažnej sfére. Na valnom zhromaždení dňa 19.5.1990 bol zvolený nový výkonný výbor (VV):

  • Ing.Dušan Sarka,CSc. – prezident (úspešne viedol úniu 12 rokov a v súčasnosti je čestným prezidentom únie)
  • Július Valenta – viceprezident
  • Viktor Demko – hospodár
  • JUDr.Ondrej Jestrebi – právny poradca a organizačný pracovník
  • p.Ujlakyová – referent pre zahraničný styk
  • Gabriel Varga – referent pre šport v rámci SZTK.

Naštartovali sa nové smery a činnosť ako napr. zabezpečenie skúšok STV vrátane majstrovských stupňov na pôde VÚKABU, získanie akreditácie na vykonávanie školení trénerov a rozhodcov III.a II. triedy a organizovanie súťaží v regióne ako aj podujatia v zahraničí. Boli menovaní aj prví skúšobní komisári: Lajčák, Novák, Zlámal, Poláček, Čuňo, Lenorovič, Ficeri, Borovian.

Jedným z najvýznamnejších podujatí v Košiciach bola organizácia turnaja „Cassovia cup“ s medzinárodnou účasťou. Dnes sa Cassovia cup preniesla na mládežnícku sféru pod názvom mini Cassovia a neskôr „Gishin cup“ .

Pri založení mala únia 33 klubov, z ktorých už mnohé zanikli alebo existujú pod inými názvami. Ale dôležitejšia je skutočnosť, že VÚKABU sa zo spomínaných 33 oddielov rozrástlo na 35 s približne 3000 cvičencami. V roku 2002 Ing.Dušan Sarka, CSc. z pracovných dôvodov odstúpil z funkcie prezidenta a VZ VÚKABU zvolilo na jeho miesto Júliusa Valentu. VZ na jeho návrh zvolilo 5-členný výkonný výbor v zložení :

  • Eugen Lenorovič: – tajomník
  • JUDr.Ondrej Jestrebi – hospodár
  • František Kretovič – trénerko-metodická komisia
  • Ladislav Konrád – rozhodcovská komisia

Všetci sú vo funkciách dodnes. S VV spolupracujú Ing.Imrid Bácskai, Ing.Martin Beca, PhD., Ing.Peter Bozogáň a Pavol Trcka v rámci organizovania športových aktivít, seminárov a propagácie. Pri organizovaní súťaží významne pomáhajú oddiely VÚKABU v Bardejove, Prešove, Michalovciach, či Humennom.

Napriek tomu, že v dnešnej dobe zohrávajú nemalú rolu financie, dôležitý je entuziazmus a vzájomné medziľudské a medzioddielové vzťahy, ktoré dlhodobo vytvorili stabilnú a prosperujúcu organizáciu.

Related posts