Paskovací poriadok

 • 9 KYU
 • 8 KYU
 • 7 KYU
 • 6 KYU
 • 5 KYU
 • 4 KYU
 • 3 KYU
 • 2 KYU
 • 1 KYU
 • 1 DAN

SKÚŠKA KONDÍCIE: 20 seikenov, 20 sklápačiek, 20 výskokov z drepu

 

KIHON: Uke: Jodan

Chudan

Gedan

 

Tsuki: Jodan

Chudan

Gedan

 

Uchi: Shomen uraken

Yokomen uraken

Say uraken

 

Geri: Mae

Yoko

Kansetsu

 

Dachi: Sanchin

Zenkutsu

Shiko

Hanzenkutsu – z HZD yori ashi do HZD (prevádzame v oboch kamae, mae + ushiro)

 

KIHON IDO: Sanchin dachi – Jodan uke

Zenkutsu dachi – Chudan uke

Shakaku shiko dachi (45⁰) – Gedan uke (barai)

 

Sanchin dachi – Jodan tsuki

Zenkutsu dachi – Chudan tsuki

Shakaku shiko dachi – Chudan tsuki

 

Sanchin dachi – Chudan mae geri

Zenkutsu dachi – Chudan mae geri

Zenkutsu dachi – Chudan yoko geri

Shakaku shiko dachi – Kansetsu geri

 

KUMITE: Kihon kumite sa vykonáva v HEIKO DACHI na mieste, techniky sa vykonávajú striedavo za sebou

ÚTOK: OBRANA:

Jodan tsuki Jodan uke

Chudan tsuki Chudan uke

Gedan tsuki Gedan uke

 

KATA: Taikioku JODAN – I.

Taikioku CHUDAN – I.

TEÓRIA: Etika v KARATE a DOJO.

SKÚŠKA KONDÍCIE: 25 seikenov, 25 sklápačiek, 25 výskokov z drepu

 

KIHON: Uke: Kombinácia: jodan – chudan – gedan

Joko uke (Joge uke)

Jodan gedan uke

Tsuki: Kyushido

Kombinácia: jodan – chudan – gedan tsuki

Jodan hijiate

z NAD do gyaku tsuki v SD, ZD, SHD vždy po údere späť do NAD

Kombinácia: Jodan uke + chudan gyaku tsuki

Chudan uke + jodan gyaku tsuki

Gedan uke (barai) + chudan gyaku tsuki

(Blokujeme vždy rukou, ktorá robila predtým úder.)

Geri: Kin geri

Chudan mawashi geri

Chudan sokuto geri

Dachi: Neko ashi dachi s kamae (aiumi ashi)

Moto dachi s yokomen uraken dopredu (aiumi ashi)

Z HZD tsugi ashi do HZD (prevádzame v oboch kamae, mae + ushiro)

HZD aiumi ashi s oi tsuki do zenkutsu dachi a stiahnuť prednú nohu do HZD

 

KIHON IDO: KIHON IDO – I. (prevádzame mae a ushiro)

Sanchin dachi – Jodan uke

Zenkutsu dachi – Chudan uke

Shakaku shiko dachi (45⁰) – Gedan uke

Sanchin dachi – Joko uke

Sanchin dachi – Jodan tsuki

Zenkutsu dachi – Chudan tsuki

Shakaku shiko dachi – Chudan tsuki

Zenkutsu dachi – Jodan hijiate

Chokkaku shiko dachi (90⁰) – Kyushido

Shanchin dachi – Chudan mae geri

Zenkutsu dachi – Chudan sokuto geri

Hazenkutsu dachi – Jodan mawashi geri

Shakaku shiko dachi – Gedan kansetsu geri

 

KUMITE: KIHON KUMITE – I. (v SD, ZD, SHD útočník aj obranca, prevádzame vo dvojiciach)

 

ÚTOK: vykročiť nohou dopredu OBRANA: úkrok nohou dozadu  

Sanchi dachi s jodan tsuki Sanchin dachi s jodan uke  

Zenkutsu dachi s chudan tsuki Zenkutsu dachi s chudan uke  

Shakaku shiko dachi s chudan tsuki Shakaku shiko dachi s gedan uke    

 

KIHON KUMITE – DOPLNOK:

 1. Aiumi ashi v SD, ZD, SHD dopredu i dozadu gyaku tsuki striedavo za sebou
 2. z NAD Mae geri a späť do NAD dopredu (preložiť nohu – aiumi ashi) do NAD
 3. z NAD do ZD s gyaku tsuki yori ashi (po údere prekročiť zadnou nohou) do NAD
 4. z NAD do ZD s kizami tsuki yori ashi (po údere prekročiť zadnou nohou) do NAD

 

KATA: Taikioku JODAN – II.

Taikioku CHUDAN – II.

 

JIYU KUMITE: 3 x po 2 minúty

TEÓRIA: Dejiny karate všeobecne. História I.K.G.A. na Slovensku.

SKÚŠKA KONDÍCIE: 30 seikenov, 30 sklápačiek, 30 výskokov z drepu

 

KIHON: Uke: Kombinácia: Jodan uke – Chudan uke – Gedan uke – Joko uke (Joge uke) – Jodan gedan uke

Uchi uke

Kake uke

 

Tsuki: Hiji ate kombinácia: jodan – ushiro – mawashi – yoko – otoshi

Teisho ate

Shita tsuki

 

Geri: Chudan hiza geri

Gedan sokuto geri

Kombinácia: mae geri + yoko geri chudan, tou istou nohou bez položenia na zem

 

Dachi: Z HZD tai sabaki do HZD (prevádzame v oboch kamae, doprava a doľava)

 

DACHI WAZA I. Kombinácia postojov: NAD, SD, ZD, Shakaku SHD (45⁰) (dopredu), Chokkaku SHD (90⁰) (dozadu), ZAD (aiumi ashi), NAD a po mawate naspäť

 

KIHON IDO: KIHON IDO – I.

 

KUMITE: KIHON KUMITE – II.

 

ÚTOK: OBRANA:

Sanchin dachi – jodan tsuki Sanchin dachi – jodan uke + chudan gyaku tsuki

Zenkutsu dachi – chudan tsuki Zenkutsu dachi – chudan uke + jodan gyaku tsuki

Shakaku shiko dachi – chudan tsuki Shakaku shiko dachi – gedan uke + chudan gyaku tsuki

 

KIHON KUMITE – DOPLNOK:

 1. z NAD yori ashi do SD s jodan uke + gyaku tsuki a dopredu aiumi ashi do NAD (to isté do ZD a do Shakaku SHD, vykonávame striedavo za sebou)
 2. z NAD do ZD s kizami tsuki + gyaku tsuki a prekročiť dopredu do NAD
 3. z NAD do ZD s chudan gyaku tsuki + mae geri zadnou nohou aiumi ashi do NAD
 4. z NAD do ZD s kizami tsuki + gyaku tsuki + chudan sokuto geri zadnou nohou aiumi ashi do NAD

 

KATA: Taikioku GEDAN – I.

Taikioku GEDAN – II.

 

JIYU KUMITE: 5 x po 2 minúty

 

TEÓRIA: Vznik GOJU – RYU, zakladateľ (životopis). Vznik GOJU – KAI, zakladateľ (životopis).

SKÚŠKA KONDÍCIE:   35 seikenov, 35 sklápačiek, 35 výskokov z drepu

 

KIHON: Uke: Kombinácia: jodan – chudan – gedan – joko (joge) – jodan gedan – uchi – kake

Nagashi uke

Mawashi uke

 

Tsuki: Morote + yama tsuki

Jodan tetsui uchi

Yokomen shuto uchi

 

Geri: Kombinácia: Mae – kansetsu – yoko geri, tou istou nohou bez položenia nohy na zem Mawashi geri jodan – dookola tou istou nohou v smere kopu jednou a potom druhou nohou

Z HZD ashi barai zadnou nohou na prednú nohu partnera so strhnutím na zem (prevádzame vo dvojiciach, obojstranne v oboch kamae)

 

DACHI WAZA II. Kombinácia: NAD, SD, ZD, Shakaku SHD (45⁰) (dopredu), Chokkaku SHD (90⁰) (dozadu), ZAD (aiumi ashi), NAD a po mawate naspäť

Postoje prevádzame s údermi: Jodan tsuki, Chudan tsuki, Chudan tsuki, Tetsui uchi, 3 x tsuki (1x Jodan, 2x Chudan), Hiraken

 

KIHON IDO: KIHON IDO – I.

 

KUMITE: KIHON KUMITE – III.

 

ÚTOK: OBRANA:

SD – jodan tsuki + chudan uke + jodan tsuki Sanchin dachi – jodan uke + chudan gyaku tsuki

ZD – chudan tsuki + jodan uke + chudan tsuki Zenkutsu dachi – chudan uke + jodan gyaku tsuki

SHD (45⁰) – chudan tsuki + gedan uke + chudan tsuki Shakaku shiko dachi – gedan uke + chudan gyaku tsuki

 

KIHON KUMITE – DOPLNOK:

 1. z NAD yori ashi do ZD s chudan gyaku tsuki + mae geri zadnou nohou dopredu aiumi ashi do ZD s chudan uke + jodan tsuki a pritiahnúť zadnú nohu k prednej do NAD
 2. z NAD yori ashi do ZD chudan gyaku tsuki cez tsugi ashi prednou nohou jodan mawashi geri + gyaku tsuki a preložiť nohu aiumi ashi dopredu do NAD
 3. z NAD yori ashi do ZD s chudan gyaku tsuki + mawashi geri zadnou nohou dopredu cez aiumi ashi do ZD s gyaku tsuki a pritiahnuť zadnú nohu k prednej do NAD
 4. z NAD zadnou nohou kin geri + kansetsu geri + yoko geri tou istou nohou bez preloženia a nohu preložiť aiumi ashi dopredu do NAD

 

KATA: Taikioku KAKE UKE – I.

GEKSAI DAI – I.

 

JIYU KUMITE: _ 7 x po 2 minúty

TEÓRIA: Farebná symbolika opaskov v KARATE.

SKÚŠKA KONDÍCIE: 40 seikenov, 40 sklápačiek, 40 výskokov z drepu

 

KIHON: Uke: Kombinácia: jodan – chudan – gedan – joko (joge) – jodan gedan – uchi – nagashi – kake – mawashi

Kakuto uke

Shuto uke

Haito uke

 

Tsuki: Haito uchi

Shomen (gamen) shuto uchi

Furi uchi

 

Geri: Kombinácia: Mae – kansetsu – yoko – sokuto geri tou istou nohou bez položenia

Ushiro geri

Uramawashi geri

 

DACHI WAZA III. Kombinácia: NAD, SD, ZD, Shakaku SHD (45⁰) (dopredu), Chokkaku SHD (90⁰) (dozadu), ZAD (aiumi ashi), NAD a po mawate naspäť

Postoje prevádzame s blokmi: Jodan uke, Chudan uke, Gedan uke, Teischo uke + sai uraken uchi, uchi uke v ZAD, kake uke v NAD

 

KIHON IDO: KIHON IDO – I.

 

KUMITE: KIHON KUMITE – III.

 

KIHON KUMITE – DOPLNOK:

 1. v HZD zadnou nohou mae geri a tou istou nohou chudan mawashi geri aiumi ashi do HZD
 2. v HZD cez aiumi ashi dopredu kopy: Mae – kansetsu – yoko – sokuto – ushiro geri, po každom kope aiumi ashi do HZD
 3. z HZD cez tsugi ashi jodan mawashi geri prednou nohou + chudan gyaku tsuki v ZD a prekročiť aiumi ashi do HZD
 4. z HZD cez aiumi ashi dopredu jodan uramawashi geri + chudan gyaku tsuki a späť do HZD

 

KATA: GEKSAI DAI – II.

KATA KIHON – I.

SANCHIN

 

JIYU KUMITE: 9 x po 2 minúty

 

TEÓRIA: Iné tradičné školy KARATE a ich charakteristika.

SKÚŠKA KONDÍCIE:   45 seikenov, 45 sklápačiek, 45 výskokov z drepu

 

KIHON: Tsuki: Kombinácia: z NAD do HZD kizami + gyaku tsuki + kansetsu geri s aiumi ashi a preložiť nohu dopredu do NAD

Kombinácia: „SNAP“ – v HD ľavá ruka seikeno-kamae:

– pravá ruka jodan tsuki + ľavá chudan tsuki snap + ľavá chudan tsuki (výmena kamae),
– ľavá chudan tsuki + pravá jodan tsuki snap + pravá jodan tsuki (výmena kamae),
– pravá gedan tsuki + ľavá chudan tsuki snap + ľavá chudan tsuki (výmena kamae), ďalej pokračujeme tak, aby sa striedali ruky, smer úderov zostáva.

 

Geri: Kombinácia: Mae + yoko + mawashi + uramawashi geri tou istou nohou v HD
– z HZD jodan mawashi geri zadnou nohou, noha späť dozadu do HZD, prednou nohou cez tsugi ashi jodan mawashi geri a noha späť dozadu do HZD

 

DACHI WAZA IV. Kombinácia: začíname v NAD, medzipostoj v NAD

SD – Jodan uke + chudan gyaku tsuki

ZD – Chudan uke + jodan gyaku tsuki

Shakaku SHD (45⁰) – Gedan uke + chudan gyaku tsuki

Chokkaku SHD (90⁰) – Tetsui uchi + teisho uke + sai uraken uchi

ZAD cez tsugi ashi – jodan tsuki + 2x chudan tsuki

NAD s Tai sabaki – haito kake uke + hiraken (na krk) + kin geri zadnou nohou

 

KIHON IDO: KIHON IDO – II. (prevádzame v NAD)

 1. Sanchin dachi – jodan uke + chudan gyaku tsuki
 2. Zenkutsu dachi – chudan uke + jodan gyaku tsuki
 3. Shakaku shiko dachi – gedan uke + chudan gyaku tsuki
 4. Sanchin dachi – joko (joge) uke + morote tsuki
 5. Sanchin dachi – chudan gyaku tsuki + chudan mae geri zadnou nohou
 6. ZD – chudan mae geri zadnou nohou + chudan oi tsuki (pritiahnuť zadnú nohu k prednej)
 7. Shakaku SHD – Mawashi hiji ate + sai uraken uchi + gedan uke + chudan gyaku tsuki (renzoku waza)
 8. Yori ashi do ZD – jodan hiji ate + chudan gyaku tsuki
 9. Chokkaku SHD – gedan tetsui uchi + teischo uke + sai uraken uchi
 10. Predná noha mae geri do SD + zadná noha jodan mawashi geri
 11. Zadná noha mae geri do ZD + jodan hiji ate + shomen uraken uchi + gedan uke tou istou rukou + chudan gyaku tsuki a pritiahnuť zadnú nohu k prednej (kombinácia z Geksai Dai)
 12. Chudan sokuto geri zadnou nohou + chudan gyaku tsuki v ZD a pritiahnuť zadnú nohu k prednej
 13. Kansetsu geri prednou nohou do shakaku SHD + shomen age tsuki + shomen uraken uchi + gedan uke + chudan gyaku tsuki a aiumi ashi do NAD

 

KUMITE: KIHON KUMITE – III. (prevádzame v NAD)

 

NANAHON KUMITE: 1. časť

(prevádzame obojstranne v oboch kamae, všetky techniky prevádzame na dotyk)

ÚTOK: (v HZD) OBRANA: (z NAD do HZD)

 1. Yori ashi jodan kizami tsuki 1. Ústup jodan nagashi uke + yori ashi chudan gyaku tsuki
 2. Tsugi ashi chudan gyaku tsuki 2. Ústup tai sabaki (45⁰) gedan uke + jodan gyaku tsuki
 3. Yori ashi jodan kizami tsuki + 3. Ústup jodan nagashi uke do heisoku dachi + tai sabaki dozadu

tsugi ashi chudan gyaku tsuki    (45⁰) gedan uke tou istou rukou + chudan gyaku tsuki

 

KIHON KUMITE – DOPLNOK:

 1. HZD cez yori ashi – jodan kizami tsuki a zadnú nohu pritiahnuť k prednej
 2. HZD cez tsugi ashi – chudan gyaku tsuki a prednú nohu stiahnuť k zadnej
 3. HZD cez hiki aiumi ashi – jodan oi tsuki + chudan gyaku tsuki a prednú nohu stiahnuť k zadnej

 

KATA: TAIKIOKU MAWASHI UKE – I.

SANCHIN

TENSCHO

 

BUNKAI: GEKSAI DAI – I.

 

JIYU KUMITE: 10 x po 2 minúty

 

TEÓRIA: Organizácia I.K.G.A. a jej vedúci predstavitelia.

SKÚŠKA KONDÍCIE:   50 seikenov, 50 sklápačiek, 50 výskokov z drepu

 

KIHON: Uke: Haito kake uke v HD, vykonávame striedavo oboma rukami 

Geri: z HD jodan mawashi  + jodan uramawashi, bez položenia nohy na zem

z HD jokomen chudan sokuto + kansetsu + shomen chudan sokuto, bez položenia nohy na zem

– z HD chudan mae + jokomen chudan sokuto + chudan ushiro, bez položenia nohy na zem

 

KIHON IDO: KIHON IDO – II. (prevádzame v NAD)

 

KUMITE: KIHON KUMITE – III. (prevádzame v NAD)

 

YAKUSOKU KUMITE: FUKUŠIKI KUMITE – I. (pôvodne DACHI WAZA V.) (obaja v NAD, prevádzame vo dvojici)

 

ÚTOK: (výstup vždy prednou nohou) OBRANA:

 1. Do SD jodan oi tsuki 1. Do SD jodan uke + chudan gyaku tsuki
 2. Do ZD chudan oi tsuki 2. Do ZD chudan uke + jodan gyaku tsuki
 3. Do shakaku SHD chudan oi tsuki 3. Do shakaku SHD gedan uke + chudan gyaku tsuki
 4. Do ZD jodan oi tsuki + chudan gyaku tsuki 4. Do ZD nagashi uke + tetsui gedan uchi tou istou rukou v chokkaku SHD + teischo uke + sai uraken uchi
 5. Do ZAD jodan oi tsuki + 2x chudan tsuki 5. Do ZAD jodan nagashi uke + 2x osae uke + jodan morote nukite (obe ruky na krk)
 6. Do ZD chudan gyaku tsuki 6. Tai sabaki do NAD s haito kake uke prednou rukou + zadnou rukou hiraken (na rebrá) + gedan kin geri zadnou nohou

 

KUMITE: NANAHON KUMITE

(prevádzame obojstranne v oboch kamae, všetky techniky prevádzame na dotyk)

ÚTOK: (v HZD) OBRANA: (z NAD do HZD)

 1. Yori ashi jodan kizami tsuki 1. Ústup jodan nagashi uke + yori ashi chudan gyaku tsuki
 2. Tsugi ashi chudan gyaku tsuki 2. Ústup tai sabaki (45⁰) gedan uke + jodan gyaku tsuki
 3. Yori ashi jodan kizami tsuki + 3. Ústup jodan nagashi uke do heisoku dachi + tai sabaki

tsugi ashi chudan gyaku tsuki     dozadu (45⁰) gedan uke tou istou rukou + chudan gyaku tsuki

 1. Aiumi ashi do ZD – jodan oi tsuki 4. Hiki aiumi ashi jodan nagashi uke + chudan gyaku tsuki
 2. Mae geri zadnou nohou 5. Tai sabaki – otoshi uke + chudan gyaku tsuki
 3. Tsugi ashi mae geri prednou nohou 6. Tai sabaki – otoshi uke zadnou rukou + jodan kizami tsuki
 4. Aiumi ashi jokomen uraken dopredu 7. Tai sabaki – yori ashi jodan nagashi uke prednou rukou + aiumi ashi jodan jokomen uraken uchi dopredu

 

KIHON KUMITE – DOPLNOK:

 1. z HZD cez tsugi ashi – chudan gyaku tsuki + jodan uramawashi geri zadnou nohou + chudan gyaku tsuki v ZD a späť do HZD
 2. z HZD – zadnou nohou ashi barai + chudan ushiro geri + chudan gyaku tskui v ZD a späť do HZD
 3. z HZD yori ashi do ZD – jokomen uraken uchi dopredu + chudan gyaku tsuki + jodan sokuto geri zadnou nohou + cez tsugi ashi tou istou nohou jodan uramawashi geri + chudan gyaku tsuki v ZD a späť do HZD

 

KATA: SANCHIN, TENSCHO, SAIFA

 

BUNKAI: GEKSAI DAI – II.

 

JIYU KUMITE: 10 x po 2 minúty

 

TEÓRIA: Úvodný ceremoniál pred tréningom – význam a jeho jednotlivé časti.

SKÚŠKA KONDÍCIE:   50 seikenov, 50 sklápačiek, 50 výskokov z drepu

 

KIHON: Geri: Kombinácia kopov: chudan mae + yoko + kansetsu + jodan mawashi + uramawashi, bez položenia nohy na zem

Mae tobi nidan geri na mieste z HD

Kombinácia Mawashi geri: gedan, chudan, jodan – striedavo ľavá a pravá noha v HD

Kaetin geri (prevádzame na mieste s partnerom)

 

KIHON IDO: KIHON IDO – II. (prevádzame v NAD)

 

KIHON IDO – DOPLNOK:

 1. v SD – Jodan uke + chudan tsuki + chudan mae geri
 2. v ZD – Chudan uke + jodan gyaku tskui + chudan sokuto geri
 3. v shakaku SHD – Gedan uke + chudan gyaku tsuki + chudan yoko geri
 4. v SD – Joko uke + morote tsuki + kansetsu geri

(kombinácie 1. – 4. prevádzame plynulo za sebou)

 

YAKUSOKU KUMITE: FUKUŠIKI KUMITE – I. (pôvodne DACHI WAZA V.) (obaja v NAD, prevádzame vo dvojici)

 

KUMITE: NANAHON KUMITE

 

KIHON KUMITE – DOPLNOK:

 1. z HZD cez tsugi ashi – chudan gyaku tsuki + cez tsugi ashi jodan uramawashi geri prednou nohou + jodan mawashi geri tou istou nohou + chudan gyaku tsuki v ZD a stiahnuť prednú nohu do HZD
 2. z HZD zadnou nohou mae geri + chudan mawashi geri (bez položenia nohy) + cez kosa dachi zanožením chudan sokuto geri prednou nohou + ushiro geri dopredu + chudan gyaku tsuki v ZD a stiahnuť prednú nohu do HZD
 3. z HZD yori ashi – gyaku tsuki + jodan mawashi geri zadnou nohou + chudan gyaku tsuki v ZD a stiahnuť prednú nohu do HZD

 

KATA: SANCHIN, TENSCHO, SEINCHIN

 

BUNKAI: SAIFA

 

JIYU KUMITE: 10 x po 2 minúty

 

DOJO KUMITE: 2 x po 2 minúty

TEÓRIA: Hierarchia v BUDO.

SKÚŠKA KONDÍCIE:   50 seikenov, 50 sklápačiek, 50 výskokov z drepu

 

KIHON: Geri: Kombinácia kopov: chudan mae + yoko + kansetsu + sokuto + kingeri + jodan mawashi + uramawashi + ushiro + gedan sokuto s Kiai (všetky kopy prevádzame striedavo obidvoma nohami z HD)

 

KIHON IDO: KIHON IDO – II. (prevádzame v NAD)

 

KIHON IDO – III. (OYO IDO)

 1. SD – Aiumi ashi sanbon renzoku tsuki
 2. SD – Jodan uke + chudan gyaku tsuki + zadnou nohou mae geri aiumi ashi
 3. SD do ZUD cez aiumi ashi – chudan uchi uke + jodan gyaku tsuki do SD
 4. SD do ZUD yori ashi – zadnou rukou teischo uke + prednou rukou shomen uraken uchi + chudan gyaku tsuki a prestúpiť do opačného SD
 5. SD – zadnou nohou mae geri do ZUD + jodan oi tsuki + chudan gyaku tsuki do SD
 6. MOD tsugi ashi – jodan kizami tsuki v medzipostoji + chudan gyaku tsuki do ZD a prestúpiť aiumi ashi do MOD
 7. MOD hiki aiumi ashi – jodan oi tsuki + chudan gyaku tsuki
 8. MOD tsugi ashi – mae geri + jodan kizami tsuki + chudan gyaku tsuki a výmena kamae
 9. MOD hiki aiumi ashi do chokkaku SHD – kyushido tsuki + chudan sokuto geri prednou nohou
 10. MOD yori ashi – jodan jokomen uraken uchi + chudan gyaku tsuki + mae geri zadnou nohou
 11. MOD – prednou nohou gedan mawashi geri + zadnou nohou mae geri + jodan oi tsuki + chudan gyaku tsuki

 

KUMITE: NANAHON KUMITE, GOHON KUMITE

(prevádzame obojstranne v oboch kamae, všetky techniky prevádzame na dotyk)

 

YAKUSOKU KUMITE: FUKUŠIKI KUMITE – II. (obaja v NAD, prevádzame vo dvojici, obojstranne v oboch kamae, všetky techniky prevádzame na dotyk)

 

Kombinácia techník č. 1. – 3.

 

KIHON KUMITE – DOPLNOK:

 1. z HZD – mae geri + chudan gyaku tsuki, yoko geri + chudan gyaku tsuki, sokuto geri + chudan gyaku tsuki, ushiro geri + chudan gyaku tsuki (kopy prevádzame zadnou nohou cez aiumi ashi do ZD a stiahnuť prednú nohu do HZD)
 2. z MOD – tsugi ashi prednou nohou jodan mawashi geri + chudan gyaku tsuki + zadnou nohou mae geri + jodan kizami tsuki + chudan gyaku tsuki
 3. z MOD – yori ashi jodan kizami tsuki + gyaku tsuki do ZD + tsugi ashi jodan mawashi geri prednou nohou + ushiro cez tsugi ashi do ZD s gedan uke, cez aiumi ashi do ZD s jodan kizami tsuki + chudan gyaku tsuki + jodan uraken uchi
 4. z HZD – aiumi ashi zadnou nohou ashi barai + jodan kizami tsuki + tsugi ashi chudan gyaku tsuki + jodan mawashi geri zadnou nohou + chudan gyaku tsuki do ZD a stiahnuť prednú nohu do HZD

 

KATA: KATA KIHON – II., SANCHIN, TENSCHO, SANSEIRU

 

BUNKAI: SEINCHIN

 

JIYU KUMITE: 10 x po 2 minúty

 

DOJO KUMITE: 2 x po 2 minúty

 

TEÓRIA: Rozdiely medzi športovým a tradičným karate.

SKÚŠKA KONDÍCIE:   50 seikenov, 50 sklápačiek, 50 výskokov z drepu

 

KIHON IDO: KIHON IDO – II.

KIHON IDO – III. (OYO IDO)

 

KUMITE: NANAHON KUMITE URATORI (útok doplní ľubovoľnú techniku)

GOHON KUMITE

 

YAKUSOKU KUMITE: FUKUŠIKI KUMITE – III.

Kombinácia techník č. 1. – 6.

KATA: SANCHIN, TENSCHO, SHISOCHIN

 

KOTE AWAZE Aplikácia KATA SANCHIN (prevádzame vo dvojici, obojstranne)

 

BUNKAI: SANSEIRU

 

JIYU KUMITE: 10 x po 2 minúty

 

DOJO KUMITE: 2 x po 2 minúty